สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย ผ้าห่มกันหนาว จำนวน 240 ผืน, กระเป๋าเป้ จำนวน 717 ใบ, ลูกฟุตซอล จำนวน 15 ลูก, โทรทัศน์สมาร์ททีวี จำนวน 30 เครื่อง และเอกสารจำนวน 1 ซอง มอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯประจำจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน
สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 707 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 102 คน เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบสหศึกษาที่รับเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงที่เป็นเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน ขาดผู้อุปการะ หรือเป็นผู้อยู่ในครอบครัวที่ยากไร้ทางเศรษฐกิจ เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนแห่งนี้ โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)