คลิปการเรียนรู้แบบ Active Learningของโรงเรียนบ้านสะโล จังหวัดนราธิวาส

คลิปการเรียนรู้แบบ Active Learningของโรงเรียนบ้านสะโล จังหวัดนราธิวาส

คลิก

https://youtu.be/GsCdqoXx-04