สพป.หนองคาย เขต 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ ตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning” ด้านการจัดทำสื่อ นวัตกรรมในรูปแบบ VTR (Workshop การผลิตคลิปวีดีโอด้วยมือถือ)

วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานพิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ ตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning” ด้านการจัดทำสื่อ นวัตกรรมในรูปแบบ VTR (Workshop การผลิตคลิปวีดีโอด้วยมือถือ) ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต 1  เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ ตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning” ด้านการจัดทำสื่อ นวัตกรรมในรูปแบบ VTR ได้และเพื่อให้ครูผู้สอนและโรงเรียนสามารถเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่างได้ หรือ Best Practice ที่ดี นำเสนอโดยการใช้คลิป VTR ผ่าน Social เช่น เวปไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ ยูทูป เป็นต้น รวมถึงอุปกรณ์ IT ต่าง ๆ ได้ มีผู้เข้าอบรมได้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 88 โรงเรียน ครูผู้สอน จำนวน  176  คน (โรงเรียนละ 2 คน) รวมทั้ง ศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย