สพม.3 ดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบริหารจัดการงานในหน้าที่สู่ความเป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ณ ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบริหารจัดการงานในหน้าที่สู่ความเป็นเลิศ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ รองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ผู้อำนวยการหน่วยฯ ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพม.3 จำนวน 59 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรในสังกัดปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติหน้าที่ตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และขอบข่ายภาคกิจงานในหน้าที่ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก ดร.ถวิล บุญสวัสดิ์ มาบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ”