+++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.โรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน +++

^^^วันนี้  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ   ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1      ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1  รอบที่ 6 เดือน     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ       อ.ปางมะผ้า  ราย  นายชัยพร  จิระรัตน์พิศาล    ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  โดยมี  นายสมบูรณ์  พรหมรังษี  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา และนายชาญณรงค์  บุตรเวียงพันธุ์    ผอ.โรงเรียนบ้านป่าลาน เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ  และมีนางสาวสุภาสิริ  มณีธร    ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ   อ.ปางมะผ้า   จ.แม่ฮ่องสอน   //ขอบคุณภาพจากท่านผอ.สุภาสิริ  มณีธร   ผอง.กลุ่มบริหารงานบุคคลค่า   /ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน +++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน