สพป.ลพบุรี เขต 1>พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00-11.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป. ลพบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ประธานกลุ่มสาระฯ ทั้ง 11 กลุ่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 โดยมีนายวิบูลย์ ศรีโสภณ และนางวารุณี รักงาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่พิธีกรแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย สพป.ลพบุรี เขต 1 จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 6 – 9 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 4 วัน ทั้งหมด 23 กลุ่มการแข่งขัน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษเรียนรวม ณ สถานที่แข่งขันของโรงเรียน 10 แห่ง ซึ่ง สพป.ลพบุรี เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการแข่งขันการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาของจังหวัดลพบุรี มอบให้ สพป.ลพบุรี เขต 1 อีกจำนวน 500,000 บาท

สำหรับพิธีเปิดมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ การแสดงลำตัดของนักเรียนจากโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี และการแสดงลิเกของนักเรียนจากโรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ลำดับต่อมา นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป. ลพบุรี เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับพิธีเปิดในวันนี้ ได้รับเกียรติจากคุณอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีร่วมกับ ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 และได้มอบของที่ระลึกให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ที่ได้สนับสนุนงบประมาณการจัดงานฯ และบันทึกภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1 และเยี่ยมชมนิทรรศการการแสดงผลงานของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ณ บริเวณหน้าสำนักงาน สพป.ลพบุรี เขต 1 จำนวน 3 แห่ง คือ 1. การแสดงผลงานหุ่นยนต์บังคับมือระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนวัดบ้านดาบ ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ TRANSPORTER ROBOT GAME เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ในงาน THAILAND ROBOFEST JUNIOR 2018 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. การทำขนมไทย (ข้าวเปี่ยงและก๋วยเตี๋ยวลุยสวน) ของนักเรียนจากโรงเรียนวัดหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 3. การทำน้ำสมุนไพร การทำขนมปังกรอบ ขนมวอฟเฟิลของนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ที่เป็นการเสริมสร้างทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะอาชีพและทักษะจำเป็นสำหรับอาชีพ (Soft Skills) พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความถนัดและศักยภาพของบุคคลสัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสู่ THAILAND 4.0 ต่อไป  …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)