สพป.ลพบุรี เขต 1>ประชุมพิจารณาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดลพบุรี ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 มาตรา 29 (4)

วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยนางบังอร เทียนสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานลูกเสือ และกรรมการ (ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ปลัดจังหวัดลพบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ผู้แทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา ผู้แทนค่ายลูกเสือ ผู้แทนจากลูกเสือชาวบ้าน ผู้แทนสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดเข้าร่วมการประชุมฯ โดยมี นายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งนายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบเกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 มาตรา 28 และมาตรา 29, ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด, อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด ตามมาตรา 31, การเลือกกรรมการประเภทผู้แทนจำนวน 5 คน (ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ผู้แทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา ผู้แทนสมาคมหรือสโมสรลูกเสือ ผู้แทนจากลูกเสือชาวบ้าน ผู้แทนค่ายลูกเสือ) และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดลพบุรี ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 มาตรา 29 (4) ที่กำหนดให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน 10 คน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งโดยคำแนะนำของกรรมการลูกเสือจังหวัดตาม (2) และ (3) ในจำนวนนี้จะต้องแต่งตั้งจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เป็นอันเสร็จสิ้นการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)