สพป.ลพบุรี เขต 1>รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม “การประกวดผลงานการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์” (Best Practice) ภายใต้โครงการประสานความร่วมมือในการติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2562 และร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับรางวัลจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. >> นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม “การประกวดผลงานการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์” (Best Practice) ภายใต้โครงการประสานความร่วมมือในการติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2562 และร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2562 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นางชลธิชา กัณฐโรจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)