สพป.สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน บัญชี พัสดุ โรงเรียนในสังกัดอำเภอค่ายบางระจัน ประจำปีงบประมาณ 2562

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน บัญชี พัสดุ โรงเรียนในสังกัดอำเภอค่ายบางระจัน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี โดยมีนายสมชาย สิงหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม กล่าวรายงาน สืบเนื่องจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้ดำเนินการโครงการ “การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายใน 100 % “ และมีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากสิ้นสุดการนิเทศฯ โดยประธานกลุ่มโรงเรียนซึ่งเป็นคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ให้ความรู้แก่โรงเรียนในการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีจึงมอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ให้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี และเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง โดยดำเนินการจัดประชุมแบ่งเป็นรายอำเภอ ทั้ง 6 อำเภอ การประชุมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน และการปฏิบัติงานด้านบัญชี ส่วนที่ 2 เป็นความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การจัดทำเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวัน การบริหารพัสดุและการตรวจสอบพัสดุประจำปี โดยมีผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้าประชุม