ผอ.สพม.3 เข้าร่วมเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3

 

ผอ.สุรชาติ เครือศรี เข้าร่วมเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภูมิภาคภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์อินคำ สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีรมต.ศธ.ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ มาเป็นประธานในพิธีเปิด มีโรงเรียนในสังกัดสพม.3 ขึ้นรับเกียรติบัตรผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ ScQA จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนไทรน้อย โรงเรียนราษฎร์นิยม และโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ภายในงานมีการนำเสนอนิทรรศการ การจัดแข่งขันการนำเสนอการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สอง มีการจัดการอบรมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ObecQA และอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)