สพป.ชัยนาท เข้าร่วมประชุม ผอ.เขตฯ ทั่วประเทศ พร้อมเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และศึกษาดูงานการส่งเสริมอาชีพนักเรียน ณ จังหวัดเชียงราย

ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท เข้าประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ  > วันที่  2 พฤศจิกายน 2561 เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561 ณ วัดเจ็ดยอด ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เข้าประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย พร้อมรับมอบเกียรติบัตรรางวัล IQA Awards ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2561 นี้ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาของ สพฐ. ที่มีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ และดำเนินการจนเป็นวัฒนธรรมของการทำงานที่มุ่งเน้นคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพของสถานศึกษานั้นๆ ส่งผลให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดมากกว่า 3 ปี และสามารถเป็นแบบอย่างเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาอื่นๆ ภายในเขตพื้นที่การศึกษาได้  พร้อมเข้าศึกษาดูงานแปลงสาธิตโครงการพระราชดำริฯ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย