สพม.3 ซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยนายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวสุภาภรณ์ สิ้นภัย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) ให้แก่สถานศึกษาที่สมัครใจและพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกทุกรุ่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 รวมไปถึงเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 21 กันยายน 2562 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ สถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 รุ่นที่ 2 วันที่ 22 กันยายน 2562 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ สถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา