นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีงบประมาณ 2562

6 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมศรีนครลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติฯ มีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมและรับฟังนโยบายแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค การบรรยาย เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติกับความเชื่อมโยงแผนพัฒนาภาค สู่แผนปฏิบัติราชการ โดยนางสาวนิติ หลานไทย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ความเป็นมาและการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ รวมทั้งการแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการเสนอโครงการต่อการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ปีงบประมาณ 2562 และปีงบประมาณ 2563 ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้กลุ่มที่ 1.การขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค และแนวคิดโครงการในเบื้องต้น กลุ่มที่ 2.ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาปีงบประมาณ 2561 และกลุ่มที่ 3.ที่มาและการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาในระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพื่อสรุปผลการประชุมและข้อเสนอแนะการดำเนินงานต่อ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะเดินทางมามอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในวันพรุ่งนี้( 7 พ.ย. 2561) ณ ห้องประชุมโรงแรมศรีนครลำดวน จ.ศรีสะเกษ