สพป.ลพบุรี เขต 1>ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 39/2562 ประจำวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 39 ประจำปี 2562

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30-09.30 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 39/2562 ประจำวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 จาก สพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 2 ช่วง ดังนี้

  1. การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 1 เรื่อง – VTR โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ตอน โครงการแปลงสาธิตจุดเรียนรู้พัฒนาที่ดินบริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกราย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
  2. เรื่องเด่นประเด็นสำคัญ จำนวน 4 เรื่อง – การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุลาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน – การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนาม MOU “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project 100%” – แจ้งสถานการณ์หมอกควัน PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
  3. แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. จำนวน 6 เรื่อง – การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย : เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนบ้านบาละ จังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ตอนที่ 2 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณด้วย lot และการใช้ Fabrication Lab สำหรับครูมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม – สตผ.ติดตามเชิงประจักษ์ Active Learning โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด และโรงเรียนบ้านกระจูด จังหวัดปัตตานี -การสอนภาษาไทยโดยใช้ภาษาถิ่นเป็นฐานผ่านระบบ CSL (Cross School Learning) – โครงการ English For All โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง จังหวัดสกลนคร

หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว มีการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 39 ประจำปี 2562 เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)