ค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 สาขาชีววิทยา ศูนย์ สอวน. โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม.3

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 สาขาชีววิทยา ศูนย์โรงเรียนสตรีนนทบุรี ณ ห้องประชุมอาคาร 5 ชั้น 3 โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางชณากานต์ ศิลปรัศมี รองประธานศูนย์ สอวน.โรงเรียนสตรีนนทบุรี กล่าวรายงานว่าโรงเรียนสตรีนนทบุรีดำเนินการจัดค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยาอย่างเข้มข้นให้กับนักเรียนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 9 จังหวัด อันได้แก่ โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี และอุทัยธานี โดยใช้เนื้อหาหลักสูตร สอวน. และ สสวท. เป็นหลักสูตรแกนกลางในการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่มีศักยภาพได้รับการคัดเลือกในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนได้มีโอกาสเข้ารับการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ จากศูนย์ สอวน. สาขาชีววิทยา โรงเรียนสตรีนนทบุรี ตลอดจนเพื่อเพิ่มจำนวนครูวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมที่จะช่วยกันพัฒนาการเรียนการสอนในระดับโรงเรียนให้ได้มาตรฐานสากล รวมไปถึงเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการสอนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในกลุ่มภาคกลางตอนบนให้เทียบเท่าสากลได้ ในการอบรมครั้งนี้ มีนักเรียนจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนเข้าร่วมการอบรมจำนวน 36 คน คณะกรรมการจัดการอบรม จำนวน 43 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 79 คน โดยทางศูนย์ฯ ได้จัดเตรียมสถานที่จัดการอบรม ห้องปฏิบัติการ ที่พักนักเรียนผู้เข้ารับการอบรม และห้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องภายในบริเวณโรงเรียนสตรีนนทบุรีเพื่อความสะดวกในการดำเนินการอบรม ซึ่งมีระยะเวลาในการอบรมตั้งแต่วันที่ 3 – 18 ตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 16 วัน

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA