อยุธยาวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ

อยุธยาวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ  “ธนชาติ  ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรีนอยุธยาวิทยาลัย  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 ในการประกวดมารยาทไทย โครงการ “ธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562” ระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่  9 – 13  กันยายน  2562  เพื่อร่วมปลูกจินสำนึกให้เยาวชนเกิดความหวงแหนวัตฒนธรรมไทย และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่คู่สังคมไทย ตามแนวคิด “ACT FOR SOCIAL PROGRESS”  ลงมือทำเพื่อสังคมก้าวหน้าอย่างยั่งยืน   นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าประกวด ได้แก่ นายคณน ใคร่ครวญขจร, นายเอกภวิษย์   ธนโชคไชย, นางสาวพัชรีภรณ์  สีดำ  นางสาวเมษภรณ์  ฝังแก้ว  ฝึกซ้อมโดย ครูเตือนใจ ประเสริฐศรี  และครูสุมาลี  จริวัฒถิรเดช