โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” สังกัด สพม.3 เข้ารับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่  3  ตุลาคม  2562  นายประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”  เข้ารับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ประเภทคณะบุคคล และ นางสาวนิศารัตน์  ภู่สุวรรณ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เข้ารับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ประเภทเด็กและเยาวชน ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ปี 2562  จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม