โครงการส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ปัตตานี เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของโรงเรียนวัดสุวรรณากร และโรงเรียนบ้านปรัง ณ วัดสุวรรณากร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ในกิจกรรมพานักเรียนเข้าวัดทำบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 และเพื่อสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และองค์กรทางศาสนาให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ความรู้ ความเข้าใจคุณธรรม จริยธรรม สู่การปฏิบัติที่เป็นวิถีชีวิต