สพป.ลพบุรี เขต 1>มอบโอวาทพร้อมปฐมนิเทศให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 จำนวนทั้งสิ้น 17 คน

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 มอบโอวาทพร้อมปฐมนิเทศให้แก่ผู้ ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 จำนวนทั้งสิ้น 17 คน ซึ่งดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6118 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 แจ้งว่า ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทุกตำแหน่งแล้ว ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนซึ่งเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)