รก.เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากร สพฐ.

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของ สพฐ. ในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังนโยบาย ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคารสพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ นายอำนาจ วิชยานุวัติ ได้กล่าวมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของ สพฐ. ทั้งในเรื่องวาระงานเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการโดยทันที อาทิ การรับนักเรียน งบประมาณประจำปี 2563 การจ้างครูธุรการและนักการภารโรง การสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การสอบคัดเลือกผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน การย้ายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นต้น

นอกจากนั้น ยังได้เน้นย้ำในเรื่องของคุณภาพ โอกาส และประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด จิตอาสา เน้นคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการบริหารทรัพยากรที่สามารถนำไปต่อยอดได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเด็กนักเรียนมากที่สุดอย่างยั่งยืน

ภาพ : ชุติมา
ข่าว : อัจฉรา