ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ร่วมประชุม ศอ.ปส.จ.ยส. รายงานผลการดำเนินงานปี 62

เช้าวันนี้ (9 ต.ค.62) นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร(ศอ.ปส.จ.ยส.) ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3
ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยนายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร(ศอ.ปส.จ.ยส.) พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองและตำรวจ ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินด้านการป้องกัน,การปราบปราม, การบำบัดรักษา ในปี 2562 ตามแผนปฏิบัติการยศสุนทรและแผนปฏิบัติการ 383 ประกอบด้วย ด้านการป้องกัน การสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 268,โรงเรียนอนุบาล 375 แห่ง, โรงเรียนประถมศึกษา 393 แห่ง,โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา,อาชีวะศึกษา 34 แห่ง, สถานประกอบการ  108 แห่ง ลูกจ้าง 2,447 คน, หมู่บ้านและชุมชน 658 แห่ง,ดำเนินการในพื้นที่เสี่ยง เช่น สถานบันเทิง, สถานบริการ,ร้านเกมส์,ร้านอินเตอร์เน็ต,โต๊ะสนุกเกอร์,หอพัก,สวนสาธารณะ 341 แห่งและการดำเนินงานโดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน 383 แห่งด้านการปราบปราม ดำเนินคดีผู้ทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 4,010 ราย, ขายผลในคดีสมทบ 32 ราย,มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดอายัด 9,546,366.-บาทและจับกุมคดีรายสำคัญ 815 คดี ด้านการบำบัดรักษา มีผลการดำเนินงานในระบบสมัครใจ 665 คน,ระบบบังคับบำบัด 1,771 คนและระบบต้องโทษ 200 คน รวม 2,636 คนและติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา จำนวน 2,343 คน สำหรับสถานแนวโน้มการแพร่ระบาด เช่นยาบ้า,ไอซ์ ซึ่งยังมีการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง โดยการขายทางออนไลน์และส่งทางการฝากส่งพัสดุ อีกทั้งผู้เสพได้ปรับตนเองไปเป็นผู้ค้ารายย่อย พร้อมทั้งยาเสพติดราคาลดลงทำให้มีการแพร่ระบาดในกลุ่มลูกค้ารายใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 14-15 ปีและให้มีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชาที่ใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์
พร้อมนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้กำชับให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงานป้องกัน,ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด,การตรวจสอบ เฝ้าระวัง การเคลื่อนไหว เกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่และเน้นเจ้าหน้ที่ของรัฐ ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทุกกรณี อีกด้วย