สพป.ลพบุรี เขต 1>ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบภาวะยากลำบากในเขตอำเภอท่าวุ้งและอำเภอโคกสำโรง ที่เป็นโครงการในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภาวะยากลำบาก

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นางบังอร เทียนสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบภาวะยากลำบากในเขตอำเภอท่าวุ้ง (โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร) และอำเภอโคกสำโรง (โรงเรียนวัดสะแกราบ) ซึ่งเป็นโครงการในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภาวะยากลำบาก และจะนำข้อมูลประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือในโอกาสต่อไป… นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : รายงาน/นางดารณี โพธิ์ศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ : ถ่ายภาพ…

โชติรส เทียนดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)