สพป.ลพบุรี เขต 1>ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบภาวะยากลำบากในเขตอำเภอเมือง (โรงเรียนวัดซับเสือแมบ) ที่เป็นโครงการในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภาวะยากลำบาก

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00-14.00 น >>นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นางบังอร เทียนสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบภาวะยากลำบากในเขต อ.เมือง (โรงเรียนวัดซับเสือแมบ) ที่เป็นโครงการในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นนักเรียนที่ประสบภาวะยากลำบาก และจะนำข้อมูลประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือในโอกาสต่อไป.. นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน..

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)