สพป.ลพบุรี เขต 1>ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 40/2562 ประจำวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 40 ประจำปี 2562

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30-09.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40/2562 ประจำวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 จาก สพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 3 ช่วง ดังนี้

  1. การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 1 เรื่อง – VTR โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ตอน โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
  2. เรื่องเด่นประเด็นสำคัญ จำนวน 4 เรื่อง – สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือ มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ – นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องราชวัลลภ – การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 – การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตการลาไปต่างประเทศ
  3. แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. จำนวน 4 เรื่อง – การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย : เดินหน้าพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของ สพป.ลพบุรี เขต 1 – โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการโคดดิ้งสู่สังคมดิจิทัลในอนาคต โรงเรียนบ้านหนองไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ – การจัดการเรียนการสอนแบบเวทคณิต โรงเรียนบ้านนาคล้าย จังหวัดพิษณุโลก – ภาพยนตร์สั้น เรื่อง ถั่วเขียวสีชมพู” โรงเรียนบ้านแปรง จังหวัดนครราชสีมา

หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว มีการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 40 ประจำปี 2562 เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)