สพป.ลพบุรี เขต 1>ประชุมวิพากษ์การจัดทำแบบติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ..2562 พร้อมชี้แจงแบบติดตามจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ของสำนักติดตามและประเมินผลฯ สพฐ. ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้แต่งตั้งให้เป็นเลขานุการหรือผู้รับผิดชอบการเขียนรายงานแต่ละประเด็นการพิจารณาของตัวบ่งชี้ในมาตรฐาน เข้าร่วมการประชุมเพื่อวิพากษ์การจัดทำแบบติดตามและประเมินผลฯ ซึ่งมีทั้งหมด 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ 20 ประเด็นการพิจารณา ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ใน 3 ตัวบ่งชี้ คือ การบริหารจัดการที่ดี (6 ประเด็นการพิจารณา) การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (1 ประเด็นการพิจารณา) และการกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา (1 ประเด็นการพิจารณา)

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ใน 3 ตัวบ่งชี้ คือ การบริหารงานด้านวิชาการ (1 ประเด็นการพิจารณา) การบริหารงานด้านงบประมาณ (1 ประเด็นการพิจารณา) การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล (1 ประเด็นการพิจารณา) การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป (1 ประเด็นการพิจารณา) และการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ (1 ประเด็นการพิจารณา)

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา ใน 6 ตัวบ่งชี้ คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ (1 ประเด็นการพิจารณา) สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา (1 ประเด็นการพิจารณา) ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร (2 ประเด็นการพิจารณา) ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ (1 ประเด็นการพิจารณา) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ (1 ประเด็นการพิจารณา) และผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ (1 ประเด็นการพิจารณา)

ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)