พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สพป.สร.1

    วันที่  10  ตุลาคม   2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  จัดพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  69  ปีการศึกษา 2562  ณ  หอประชุมโรงเรียนหนองโตง”สุรวิทยาคม”  ได้รับเกียรติจาก นายไกรสร  กองฉลาด   ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานพิธีเปิด  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  กล่าวรายงาน  วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางด้านความรู้ ความสามารถ อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย ศิลปะ นาฏศิลป์ และงานอาชีพ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   ซึ่งเป็นแนวทางที่จะพัฒนาความรู้ไปสู่สากลได้ในอนาคต เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้นำผลงานที่เกิดจากการจัดการศึกษามาเผยแพร่สู่สาธารณชน ให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวาง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนปกติและเด็กพิเศษเรียนรวมได้แสดงออกด้านศักยภาพและความสามารถพิเศษในแต่ละด้าน  และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เข้าแข่งขันงานสิลปหัตถกรรมในระดับชาติต่อไป  ทั้งนี้  ทั้งนี้ประธานในพิธีได้ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจกรรม และให้กำลังใจนักเรียน  ผู้บริหารสภานศึกษา  คณะครู ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้