สพป.ปัตตานี เขต 1 ต่อยอดงานประชาสัมพันธ์สู่บุคลากรโรงเรียนในสังกัด เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพเครือข่ายการสร้างการรับรู้

วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. กลุ่มอำนวยการ (งานประชาสัมพันธ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพเครือข่ายการสร้างการรับรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างการรับรู้ของเครือข่าย สร้างสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างสมาชิกในเครือข่ายการสร้างการรับรู้ของเครือข่าย ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานได้รับการพัฒนศักยภาพ และเพื่อความคงอยู่ ของเครือข่ายการสร้างการรับรู้ของเครือข่าย โดยเน้นเทคนิคการเขียนสคริป เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว แนะนำการใช้โปรแกรม Ulead Video Studio นำไปสู่การสร้างวิดีโอด้วยโปรมแกรม Ulead Video Studio และการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย โดยมีเป้าหมายคือผู้ที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 136 โรงเรียน/โรงเรียนละ 1 คน และ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 7 คน วิทยากร และคณะทำงาน 10 คน รวมทั้งสิ้น 153 คน เข้าร่วมอบรมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2562
โดยนายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ให้เกียรติ พบปะ ถ่ายรูปหมู่ และเดินทักทาย ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชบาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1