สพป.ลพบุรี เขต 1>ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 43/2561 ประจำวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 44 ประจำปี 2561

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-10.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป. ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายไกรสิทธิ์ เกษี นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 43/2561 ประจำวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 3 ช่วง ดังนี้

1) การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 3 เรื่อง คือ – ความสำคัญของการสร้างฝายมีชีวิต – การสร้างฝายมีชีวิตที่เน้นการมีส่วนร่วมแบบจิตอาสา – “ชีวาธิปไตย” หรือประชาธิปไตยที่มีชีวิต เช่นเดียวกับ “ฝายที่มีชีวิต”

2) เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู จำนวน 6 เรื่อง คือ – ยอดบริจาคร่วมกันทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ณ วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงราย – นำผู้บริหารระดับสูง สพฐ. และ ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้าและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย – นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ มอบบ้านพักครูให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลในอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก – งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ – การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในระบบ TCAS – การนิเทศ ติดตาม การนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและตามนโยบายของ สพฐ. ประจำปี 2561

3) แจ้งข้อราชการ สพฐ. จำนวน 2 เรื่อง คือ – การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ โดยคุณครูอารมณ์ เหลืองแดง และครอบครัว – สพฐ. นำนักกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา พร้อมเดินหน้าจัด “สพฐ.เกมส์” – ภาพยนตร์สั้น เรื่อง แทนคุณด้วยครามโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร

หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว มีการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 44 ประจำปี 2561 เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 /ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)