ติดตามการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ปีการศึกษา 2561 ด้วยระบบ SGS โรงเรียนในสังกัดสพม.15

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
นายวีรวัฒน์ คงพิน รักษาราชการแทนผอ.สพม.15 พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ปีการศึกษา 2561 ด้วยระบบ SGS หรือระบบ SchoolMis ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสพม.15 เพื่อให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาในการรายงานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบ SGS ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง และเน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนต้องรายงานข้อมูล GPAX ในระบบ SGS แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา ณ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาส โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และโรงเรียนราชมุนีย์รังสฤษฎ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ทางสพม.15 (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อคอยให้คำปรึกษาให้กับโรงเรียนที่ไม่สามารถรายงานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ด้วยระบบ SGS ไว้อีกทางหนึ่ง