สพป.ปัตตานี เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

วันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 136 โรงเรียน ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1 เพื่อพบปะ ชี้แจงข้อราชการนโยบายต่างๆ ของสพฐ. จากการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศที่ผ่านมา ได้แก่ เรื่องแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้การออกกำลังกายและกีฬา (สพฐ.) , การนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา สพฐ.เกมส์ , ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580 ) สู่การเรียนการสอน , กรอบการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ , ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ , การใช้ QR Code ในหน่วยงาน , การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44) และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมทักษะและสร้างประสบการณ์อาชีพ นำไปสู่การบริหารการจัดการศึกษาให้ขับเคลื่อนไปตามที่กำหนด ทั้งนี้ยังมีการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีห้องเรียนคุณภาพเอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย , ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 , ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมอบโล่รางวัล เกียรติบัตรให้กับโรงเรียนภูมิทัศน์ดีเด่น (โรงเรียนขนาดใหญ่,ขนาดกลาง,ขนาดเล็ก) ต่อด้วยเจ้าหน้าที่ของ TK Park ปัตตานี นำข้อมูลอุทยานการเรียนรู้ปัตตานี มาประชาสัมพันธ์การให้บริการ และกิจกรรมต่างๆ ภายในอุทยานการเรียนรู้ปัตตานี และในช่วงบ่ายของการประชุมได้มีพิธีลงนามการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 กับโรงเรียนในสังกัด เพื่อบันทึกข้อตกลงที่จะดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เร่งรัดแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และจัดการศึกษาเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของผู้เรียน ครู ชุมชน และสังคมต่อไป ณ ห้องน้ำพราว โรงแรม ซี. เอส. ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี