ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนสอน ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในสังกัด

วันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสุรางค์ อาจณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และบุคลากรภายในกลุ่ม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนสอน ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในสังกัด เพื่อใช้ประกอบการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน สู่การปฏิบัติ และเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อน ณ โรงแรมสยาม ออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา