สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและคุณภาพการศึกษาฯ ประจำเขตตรวจราชการที่ 7

วันที่ 21 ต.ค. 2562 ที่โรงแรมแกรนด์โอลิเวอร์ ด่านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 ต.ค. 2562 โดยมีนายศลใจ วิบูลกิจ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 7 เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ มีนายภิรมย์ จีนธาดา ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 7 กล่าวถึงวัตถุประสงค์และแนวทางการจัดประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 7 เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมา ระยะ 4 เดือน (มิ.ย. – ก.ย. 2562) และกำหนดแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 7 สิ้นปีการศึกษา 2562 (มิ.ย. 2562 – มี.ค. 2563) และกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 7

ภาพ / พงศ์สัณห์ อุ่นอก ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 1
ข่าว / มนทิชา แวซอเหาะ
รายงาน / ฟูซียะห์ บลูกาวาลี ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th