สพม.37 จัดประชุมพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2563 งบลงทุน

นายประสิทธิ์  อินวรรณา  รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม. 37 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2563 งบลงทุน ครั้งที่ 1/2561 โดยมีคณะกรรมการจากสถานศึกษา เพื่อดำเนินการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็นขาดแคลนในด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น  ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม1 สพม. 37