สพม.3 จัดประชุมทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565

 

วันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประชุมทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ผู้อำนวยการหน่วยฯ ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพม.3 เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 80 คน เพื่อจัดทำ SWOT กำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธิ์ ตัวชี้วัด KPI ตลอดจนกำหนดโครงการขับเคลื่อน แผน 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) โดยมีนายกิตติ กสิณธารา ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3