สพป.พิษณุโลก เขต 3 PLC บริหารงานบุคคล

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมแนวทางการบริหารจัดการลูกจ้างทั้งระบบ โดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้มีความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมแควน้อย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก