สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

๒๓  ตุลาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  บุญยืน                รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ นำคณะ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ในสังกัดสพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมพิธี

โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๕๗ รูป ณ บริเวณศาลาจัตุรมุข พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี วันปิยมหาราชตรงกับวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ​ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย พระราชกรณียกิจของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นการเลิกทาส การพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณูปการ การเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ล้วนเป็นพื้นฐานแห่งความเจริญสืบต่อมาจนปัจจุบัน พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” มีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงประกาศให้วันที่ ๒๓​ ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช” ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา