สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสถานีรถไฟนครปฐม ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช มหากษัตริย์แห่งสยาม

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ที่สถานีรถไฟนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม   สพป.นครปฐม  เขต 1  นำทีมโดย นายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยคณะครู จากโรงเรียนอนุบาลนครปฐม และ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา   โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และจิตอาสาชาวจังหวัดนครปฐม กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ณ สถานีรถไฟนครปฐม ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช

กิจกรรมจิตอาสา    ในส่วนของ       โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้นำจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดสถานีรถไฟนครปฐม ได้แก่ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า เก็บขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสะอาดสวยงาม เพื่อส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการสร้างความดี เชิดชูคนทำความดี รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด โดยมีการพัฒนาภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยพระมหากรุณาธิคุณตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ที่ทรงครองราชย์สมบัติถึง 40 ปี นั้น เป็นห้วงเวลาที่พระองค์ทรงสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองแก่ประทศไทย ด้วยการทรงเลิกทาส เลิกศักดินา ปฏิรูปการปกครองจากแบบจตุสดมภ์ มาเป็นการจัดตั้งกระทรวง จัดแบ่งหัวเมืองเป็นมณฑล จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ทดลองจัดตั้งสุขาภิบาลขึ้นที่ท่าฉลอม เพื่อให้ราษฎรได้ปกครองตนเองอันเป็นรากฐานการปกครองท้องถิ่นในปัจจุบัน ทรงก่อตั้งกิจการรถไฟ กิจการไปรษณีย์ โทรเลข ระบบประปาและขุดคูคลองสำคัญ ทรงให้มีโรงพยาบาล “วังหลัง” ซึ่งต่อมาคือ “ศิริราชพยาบาล” และตั้งกรมพยาบาล ขยายบริการสาธารณสุขให้แพร่ไปทั่วประเทศ อีกทั้งยังทรงมีพระราชกรณียกิจอื่นที่สร้างคุณูปการอีกมากมาย ชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างประจักษ์ชัดแจ้งในพระมหากรุณาธิคุณตราบจนปัจจุบัน