สพป.ลพบุรี เขต 1>จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมบรรยายพิเศษ และมีนางสาวเพ็ญภา เกตุจิ๋ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสุนันทา แก้วคำ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 30 คน เข้ารับฟังการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานจากผู้ทรงคุณวุฒิ คือ นายชนม์ พานิชชอบ อดีตรองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 และนายวิบูลย์ ศรีโสภณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)