สพป.ปัตตานี เขต 1 เตรียมความพร้อมครูสําหรับการทดสอบนานาชาติ PISA

เมื่อเร็วๆนี้ นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มอบหมายให้ นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการการเตรียมความพร้อมครูสําหรับการทดสอบนานาชาติ PISA” ณ โรงแรม เซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ด้านนายอิสมาแอ มามะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ปัตตานี เขต 1 กล่าวว่า ในนามของ ฝ่ายจัดการอบรม ตลอดจนผู้เข้า รับการอบรมทุกคน ขอขอบคุณท่านรองผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด การอบรม “โครงการการเตรียมความพร้อมครูสําหรับการทดสอบนานาชาติ PISA” ในวันนี้
กลุ่มนิเทศติดตาม และการประเมินการจัดการศึกษาได้จัดทํากิจกรรม “โครงการการเตรียมความพร้อมครูสําหรับการทดสอบนานาชาติ (PISA) ” โดย มีวัตถุประสงค์
1.สร้างความรู้ความเข้าใจในการนําระบบข้อสอบออนไลน์ PISA STYLE เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสําหรับการทดสอบร่วมนานชาติ ปี 2021
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อสอบตามแนว PISA สําหรับนําข้อสอบมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
3. เป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือการวัดผลและประเมินผลทางการ ศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
สําหรับการจัดการเรียนการสอนซึ่งผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 17 คน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 17 คน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 17 คน และหัวหน้างานฝ่าย บริหารงานวิชาการ จํานวน 17 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน

ด้านนายอัลดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ประธานในพิธี เปิดเผยว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีพิธีเปิดการอบรม “การ เตรียมความพร้อมครูสําหรับการทดสอบนานาชาติ PISA” ในวันนี้
จากการรับฟังคํากล่าวรายงาน นับว่าเป็นสิ่งน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง สําหรับทุกคนที่มี โอกาสได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ “การเตรียมความพร้อมครูสําหรับการทดสอบ นานาชาติ PISA”เป็นโครงการที่ดี จึงนับได้ว่าสร้างความเข้าใจในการใช้ข้อสอบตามแนว การทดสอบแบบออนไลน์ PISA STYLE สําหรับเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้เพื่อ ร่วมการทดสอบร่วมนานาชาติ (PISA) ในปี 2021 ทําให้ครูได้มีแนวทางในการนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาเป็นโครงการที่ที่ควรส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง
หลังจากผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้ารับการอบรมจะได้นําความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ขอขอบคุณ ทุกท่าน ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ทําให้การ อบรมในครั้งนี้ประสบความสําเร็จได้ด้วยดี ขอบคุณคณะศึกษานิเทศก์ ตลอดจนวิทยากร ทุกท่านที่เสียสละเวลามาทําการอบรม “การเตรียมความพร้อมครูสําหรับการทดสอบ นานาชาติ PISA” ให้กับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้