“Cluster 7 จัดประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 7

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมด้วยผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 7 และบุคลากรในสังกัด จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 ในระหว่างวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2562 ณโรงแรมแกรนด์โอลิเวอร์ ด่านนอก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ด้านนายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาเป็นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ 7 กล่าวว่า การประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาเป็นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 7 เพื่อสะท้อนผลการนิเทศติดตามและผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2562 ในระยะ 4 เดือน (มิถุนายน -กันยายน 2562) ระดมความคิดเห็นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 7 สิ้นปีการศึกษา 2562 มิถุนายน – มีนาคม 2563 กำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและสรุปแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 7 ให้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ประจักษ์
โดยมี นายศลใจ วิบูลกิจ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมทั้งบรรยายสะท้อนผลการนิเทศ ติดตามและผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2562 ระยะ 4 เดือน (มิถุนายน – กันยายน 2562)