ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อมอบนโยบาย และเพื่อรับทราบกรอบการดำเนินงานและแนวทางบริหารงบประมาณให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสู่เป้าหมายความสำเร็จ และเป็นไปตามแนวทางการบริหารงบประมาณใน ๔ ด้าน คือ ๑) งบประจำ ๒) งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๓) งบพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ๔) การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ในสังกัด ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒