สพม.15 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 กลุ่มนโยบายและแผนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 ประธานการประชุมฯ เพื่อการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ และสพฐ. สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกำหนดโครงการขับเคลื่อน แผน 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และได้รับเกียรติจากนายเทอดศักดิ์ ถาวรสุทธิ์ ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ การประชุมในครั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมลําปํารีสอร์ท จังหวัดพัทลุง