สพม.3 เตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม ที่เป็นเจ้าภาพจัดประกวด แข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ซึ่งกำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2562 โดยแยกเป็น 13 ศูนย์ รวมผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 7,791 คน และได้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากทุกศูนย์ฯ ตลอดจนเตรียมความพร้อมเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณในการสนับสนุน ซึ่งได้รับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จำนวน 645,000 บาท