สพป.ปัตตานี เขต 3 เดินหน้าจัดอบรมสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน Coding at School

***เมื่อเร็วๆ นี้ นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานให้แก่ครูผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัด ซึ่งการจัดการศึกษาของชาติและการเปลี่ยนแปลงให้สังคมอันเป็นผลมาจากพัฒนาการของยุคโลกาภิวัฒน์ ที่ส่งผลให้ทุกคนต้องแสวงหาความรู้และเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาการของการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งใหม่ๆ ของวิทยาการต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยรัฐบาลได้พยายามผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นไปตามสังคมโลกที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างแพร่หลาย โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Project) นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อเป็นการวางรากฐานและปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ สร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำของระบบการศึกษาด้ายการกระจายองค์ความรู้ให้เข้าถึงได้ โดยเฉพาะโรงเรียนในภูมิภาคและโรงเรียนด้อยโอกาส อันจะเป็นรากฐานของการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่จะนำประเทศไปสู่การพัฒนาตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
***นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนในสังกัดและสร้างบุคลากรด้านการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในการสอนแนวใหม่อย่างสะเต็มศึกษาโดยการนำสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding in School Project) มาใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ข่าว/นทิชา  แวซอเหาะ
ภาพ/กูหยาลานี  ตีโด
รายงาน/ฟูซียะห์  บลูกาวาลี
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th