พิธีเปิดป้ายอาคารเรียนโรงเรียนบ้านท่าสว่าง “อาคารเฉลิมรัชมงคล”

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานพิธิเปิดป้ายอาคารเรียน “อาคารเฉลิมรัชมงคล”โรงเรียนบ้านท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 1052/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) จำนวน 1 หลัง  งบประมาณ  3,987,700   บาท เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง   เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ  ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายฯ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้นำชุมชน  คณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด 

            ////// ประเสริฐ ปัตถวัลย์   ปชส. สพป.สร.1 รายงาน

 

 

งบ