การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

สพฐ. ขอความร่วมมือการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน