สพป.นครพนม เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ เข้าใจเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการดูแลพัฒนา และจัดการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ จุดประสงค์เพื่อให้ครูปฐมวัยที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และจัดทำรายงานการประเมินตนเองได้ ซึ่งเป็นภารกิจเร่งด่วนและสำคัญ  พร้อมด้วย นายอำนวย สุทธิคุณ ศึกษานิเทศก์และคณะ