ศูนย์สายชล สพป.ปัตตานี เขต 3 พัฒนาทักษะการสอนภาษาไทยให้ครูทุกคน

***นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทยให้แก่ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ โดยมีนางวานิชฌา อายุ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) ในนามคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยและครูผู้สอนสาระอื่นๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยได้อย่างมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาไทยและใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สาระภาษาไทยและสาระอื่นๆ เพิ่มสูงขึ้น 3% และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสายชล ได้ร่วมกันพัฒนาให้นักเรียนได้อ่านออก เขียนได้ ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยมีอาจารย์ไซหนับ เอสเอ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 7 จ.ยะลา

***นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า ตนชื่นชมคณะทำงานที่ได้ตระหนักและให้ความสำคัญที่จะพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความคิดให้กับเยาวชนของประเทศ โดยเฉพาะในโลกของศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและคิดค้นพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ซึ่งการอ่านและการรู้หนังสือ (Reading & Literacy) เป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต เนื่องจากการอ่านและการรู้หนังสือทำให้เกิดความรู้ความสามารถและส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ ประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต ซึ่งจะเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนาผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้ในขั้นสูงต่อไป และหวังว่าทุกคนจะได้รับหลักการในการปฏิบัติ เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามาตรฐานการศึกษา ตามที่ สพฐ. กำหนดไว้

ข่าว/มนทิชา  แวซอเหาะ
รายงาน/ฟูซียะห์  มาแจ
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th