สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตและกิจกรรมส่งเสริมปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา

>> วันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดร.สมเกียติ  ชิดไธผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต  ตรีมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ , ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตบริเวณด้านหน้าสำนักงาน จากนั้นร่วมกิจกรรมส่งเสริมปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา ครั้งที่ ๒๒๓ ซึ่งดำเนินกิจกรรมโดยกลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากนั้นเป็นการประชุมบุคลากรสำนักงานเพื่อแจ้งข้อราชการ และกำกับติดตามภารกิจของแต่ละกลุ่มงาน โอกาสนี้ ได้แสดงความยินดีกับ นายนนทิศักดิ์  ผาผาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี