“อบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในศูนย์เครือข่ายธารามิตร”

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มอบหมายให้นายอับดุลลายิด  เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในศูนย์เครือข่ายธารามิตร

โดยมี นายปรีชา  มะเกะ ประธานศูนย์เครือข่ายธารมิตร กล่าวคำรายงานการอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในศูนย์เครือข่ายธารามิตร การอบรมพัฒนาศักยภาพในครั้งนี้เพื่อ พัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา เป็นหลักการสำคัญยิ่งเพราะเป็นสายสัมพันธ์ในการดำเนินงานทุกงาน การประชุมครู สัมมนา เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาเสริมสร้างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเรียนการสอนให้มีความรู้ ความสามรถ ทักษะ เจตคติ และวิธีการทำงาน ตลอดจนการได้รับทราบนโยบายทางด้านการจัดเรียนการสอนจากผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน จึงได้จัดทำโครงการการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นทำงานและเสียสละเพื่อให้โรงเรียน นักเรียน มอบเกียรติบัตร “ครูดีศรีธารามิตร” และเกียรติบัตรสำหรับครูที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้เป็นแนวทางเดียวกัน
  2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ วิธีการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นแนวทางเดียวกัน
  3. เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในศูนย์เครือข่ายธารามิตรและผู้ที่เกี่ยวข้องแสดงความเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้อย่างเต็มที่